دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعباس   ذهبی

پست الکترونیکی : zahabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه و کلام اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه رشته فلسفه وکلام اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/03/08

سیدعباس ذهبی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^